databáze služeb a podniků

+ 420 326 362 122

czechinform@czechinform.cz

Kostel
Seznam služeb > Památka > Kostel

Hodnoceno 1x

 Původně dřevěný farní kostel sv. Maří Magdaleny stojí na soboteckém Malém náměstí. První zmínky o kostelu se samostatnou zvonicí pochází ze 14. století, v letech 1590 až 1596 byl však na jeho místě postaven kostel nový. Pozdně gotickou síňovou stavbu financoval majitel panství Oldřich Felix z Lobkovic, který také kostelu věnoval stříbrnou pozdně gotickou monstranci od zlatníka Tomáše Poláka z Malé Strany.

 V druhé polovině 19. století byly zbourány kaple, v 19. století byla snížena věž a po zřícení klenby lodi v roce 1885 byl kostel opravován podle návrhu Josefa Mockera.

 Kostel má mimořádné, pozdně barokní vybavení interiéru. Obraz sv. Maří Magdaleny na hlavním oltáři je datován kolem roku 1752. Po jeho stranách stojí sochy sv. Václava a sv. Anny. Interiér kostela zdobí také kazatelna se sochami čtyř evangelistů, Krista Vítězného a reliéfem Posledního soudu. Rokokové varhany z roku 1748 s bohatou figurální výzdobou z dílny Jelínků jsou dodnes zcela funkční. Na stěně presbytáře jsou umístěny tři náhrobky lobkovických dětí z 16. století. Těmi se nechal inspirovat sochař Otto Guttfreund při vytváření známého sousoší Babička s vnoučaty, umístěného v Ratibořicích. V kryptě pod kostelem je pohřbena významná část rodu Netolických.

 U kostela se nachází budova fary, významná zejména původní střechou z 16. století s rokokovými štíty.

 Kostel není volně přístupný, mimo bohoslužeb ho lze navštívit pouze při příležitosti koncertů duchovní hudby, které se konají během letní turistické sezony.

 

Malé náměstí, Sobotka | Telefon: 493571482 | Web: www.sobotka.cz
Kategorie: Kostel

Hodnoceno 0x

Datum založení kostela, původně postaveného v románském slohu, neznáme. V letech 1735 - 1737 Mokropsy patřily  cisterciáckému řádu. Tehdy se do historie naší obce zapsal zbraslavský opat Tomáš Budecius tím, že starobylý románský kostel nechal přestavět  do barokního slohu na půdorys kříže, zasvěcený sv. Václavovi. Mezi ramena kříže je na západní straně vpravo uloženo točité schodiště na kruchtu. K východnímu rameni půdorysu kříže je přistavěna hranolová věž, původně barokní. Na sklonku 2. poloviny 19. století  byla upravena novorománsky.  V průčelí chrámu je barokní štít s výklenkem, kde je kamenná socha sv. Václava z roku 1732.

Ve věži byly původně dva zvony, vysvěcené v roce 1870. Během I. světové války byl větší zvon z roku 1747 zrekvírován. Podobně byly v roce 1942 odvezeny německými okupanty dva tehdy nové zvony z roku 1939. V roce 1982 byly z darů věřících zakoupeny v tehdejší NDR  další dva nové zvony, které byly vysvěceny 25. 9. 1982 kardinálem Františkem Tomáškem a v den svátku sv. Václava 28. 9.1982 se poprvé rozezvučely. Přejme si, aby již nikdy v budoucnu nebyly sejmuty za podobných okolností jako v minulosti.

U Silnice 151, Všenory
Kategorie: Kostel

Hodnoceno 0x

Součástí zámeckého areálu je bývalý kapucínský klášter s kostelem sv. Tří králů a kaplí sv. Anny.

Klášter veřejnosti přístupný není, ale zbývající prostory tvoří samostatný prohlídkový okruh. Kostel sv. Tří králů byl vystavěn na konci 17. století a je zde umístěno lapidárium barokních soch. Je propojený s bohatě zdobenou barokní kaplí sv. Anny, která pochází z 18. století. Zde se nachází hrobka Albrechta z Valdštejna, jehož ostatky sem byly převezeny z kláštera ve Valdicích. Před kostelem stojí barokní socha svaté Anny.

V Lípách 148, Mnichovo Hradiště | Telefon: 326773098 | Web: www.mnichovo-hradiste.cz
Kategorie: Kostel

Hodnoceno 0x

Barokní děkanský kostel sv. Jakuba Staršího je pro návštěvníky přístupný pouze po telefonické domluvě. Byl vystavěn v 18. století na místě původního kostela gotického.  Budova je obdélná, jednolodní se západní věží.  V interiéru je zajímavý především hlavní oltář vytvořený místním truhlářem J. Fleherem a oltářní obraz sv. Jakuba od autora J. Hertla z Turnova. Při opravě v roce 2012 byla objevena krypta, pocházející z doby před stavbou kostela, některé z nalezených předmětů byly převedeny do sbírek městského muzea.

Na pozemku kolem kostela se nacházejí pomníčky padlým v prusko-rakouské válce 1866. Poblíž kostelní zdi  nelze přehlédnout i hrobku hraběte Vincence z Valdštejna.

1. máje 232, Mnichovo Hradiště | Telefon: 736148567 | Web: www.dekanstvimh.cz
Kategorie: Kostel

Hodnoceno 0x

Jak vypadal předchůdce dnešního kostela nevíme, ale o faře při kostele je první zmínka z roku 1356. Dnešní stavba v pozdně gotickém slohu pochází z druhé poloviny 16. stolení. Byla postavena za Jiříka Cetenského a prvními malbami ji vyzdobil malíř Kreger Kargus.  Je orientována od západu k východu a jsou pro ni charakteristické tři jehlanovité věže. Uvnitř jsou dvě chrámové lodě, z nichž hlavní má třikrát lomenou klenbu. K důkladné renovaci kostela došlo v roce 1736. Tehdy byla doplněna obrazová a malířská výzdoba. Kolem roku 1833 byla v chrámu pod jižní věží upravena hrobka –Thurn-Taxisů. Staré hroby Cetenských byly zasypány a devět pískovcových náhrobních  kamenů bylo vyzdviženo z podlahy a zasazeno do zdí kostela. Můžete je zde vidět i dnes. Jedná se o renesanční náhrobní desky rodu Cetenských a Wchynských z 2. poloviny 16. století. U jižní stěny jsou umístěny náhrobní desky Mandeliny Cetenské z roku 1585, Mikuláše Wchynského 1587, Magdaleny Wchynské, Václava Cetenského 1583, Mikuláše Cetenského 1590, u západní stěny Václava Cetenského1559 a Lidmily Cetenské, u severní stěny Anežky Kaplířové ze Sulevic a Jiříka Cetenského.

Ke kostelu se vztahuje několik pověstí. Podle jedné z nich na zámku na Vinařicích sídlil bohatý kníže, který měl tři hašteřivé dcery. Aby je potrestal, dal postavit na návrší v Sýčině tři věže a v každé z nich jednu uvěznil. Spolu se mohly sejít jen od půlnoci do jedné hodiny. Sestry ve věžích brzy zkrotly a už na sebe nebyly tak zlé jak bývaly. Jednou se o nich dověděl mladý vladyka z Kokořínska.Tajně se seznámil s tou, která se jmenovala Eliška. Chtěl ji unést a oženit se s ní. Eliška souhlasila s podmínkou, že najde ženichy i pro obě sestry. To se vladykovi podařilo a na Vinařicích se slavila veliká svatba. Sestry odjely se svými manžely. Jejich otec panství předal svému synovi, který dal věže spojit chrámovou lodí a vznikla tak dnešní podoba kostela.

Pověst lze spojit se skutečnými osobnostmi. Tím bohatým knížetem byl asi míněn Jan Cetenský, který měl z prvního manželství dceru Johanku, z druhého Annu a Elišku. Kostel v Sýčině nechal postavit jeho syn Jiří, pozdější hejtman Boleslavského kraje. Oba byli pochováni v Sýčině a po nich i další členové rodu.

Sýčina 9, Dobrovice
Kategorie: Kostel

Hodnoceno 0x

Děkanský chrám sv. Vavřince

Pochází z počátku 14. století a původně byl zasvěcen Matce boží (podle Knihy svědomí už v roce 1311). Gotická trojlodní stavba je v severním nároží západního průčelí doplněna hranolovitou věží, po severní a jižní straně trojlodí předsíněmi a na jižní straně ještě barokní sakristií. Trojlodí, pětiboce uzavřené kněžiště a předsíně jsou sklenuty křížovou žebrovou klenbou s cihlovými poli, sakristie s dvěma poli křížové klenby bez žeber s nástropními štukaturami. Původně gotická stavba měla typickou dlátkovou střechu s kamennými chrliči. O stavebních úpravách se blíže dovídáme až po polovině 17. století a před novým vysvěcením v roce 1722. Horní část věže získala nynější podobu až po velkém požáru v roce 1817.  V roce 1881 při příležitosti biskupské vizitace byly stěny a klenby ornamentálně vyzdobeny podle návrhu prof. Jana Vavřiny. V neprospěch starobylého interiéru jsou už dlouhou dobu stěny a klenby včetně pískovcových žeber světle obíleny.

V hlavní lodi jsou svorníky s reliéfy hlavy Krista a královského lva, v severní předsíni svorník se vzácným raněgotickým reliéfem zrcadlově obráceného královského lva. Raněbarokní portálový hlavní oltář od truhláře Jana Pešinského a řezbáře Maxmiliana Grabnera zdobí obrazy Jana Jiřího Heinsche – Umučení sv. Vavřince a Korunování Panny Marie (z roku 1683), levý boční oltář Panny Marie Bolestné se sochou Piety od F. Morávka je z roku 1756, od téhož řezbáře je pravděpodobně i kazatelna. Pravý boční oltář se sochami sv. Václava, sv. Aloise a sv. Jana Nepomuckého objednaný rodákem Aloisem Turkem byl zhotoven v roce 1882 v Gmundenu. Obrazy křížové cesty od neznámého malíře byly pořízeny po roce 1757. Ze staršího mobiliáře vynikají dvoje kované gotické dveře v podvěží a cínová křtitelnice z roku 1489. Po rekvizicích zůstaly ve věži dva zvony – Václav (1507) a Median (1574). V roce 1999 k nim přibyl nový zvon Vavřinec, ulitý ve známé zvonařské dílně rodiny Dytrychovy v Brodku u Přerova. Varhany zhotovil králický varhanář Matěj Weltzel v roce 1751 za 1 308 zlatých. Varhany v interiéru sloužily až do padesátých let 20. století, kdy byly nahrazeny novým velkým nástrojem od firmy Jan Tuček z Kutné Hory. Ze starých varhan zbyly pouze barokní skříně a část píšťal.

Původní stavba měla zvláštní světelné poměry. Proti přesvětlenému kněžišti (staré oltáře nedosahovaly k oknům) byla hlavní loď osvětlována jen nepřímo okny z vedlejších lodí. Tak vznikl světelný kontrast, který je v bydžovském kostele zvlášť výrazný.

Z interiéru kostela ve sbírkách muzea vyniká archa bydžovská, jejíž retabulum pochází ze třicátých let 16. století a predela z roku 1605. Z původní stavby se zachovala část žebra klenby ze 14. století, zlomek náhrobku z 16. století a kované plátované dveře z 16. století z bývalé Prosečovské hrobky. Z bohoslužebných předmětů je nejvzácnější zlacený kalich s paténou z 16. století, cenná jsou také bohoslužebná roucha z 18. století.

Z knihy Nový Bydžov v proměnách staletí od prom. historika Jaroslava Prokopa

Kategorie: Kostel

Hodnoceno 0x

Je nejstarší budovou ve městě. Podle nálezu nápisového kamene měl být postaven roku 1134.

Nachází se v malém parčíku asi 60 metrů před vstupem do zámeckého parku. Na vnějších

stěnách kostelíka je 5 náhrobků ze 16. století. Kolem presbytáře jsou empírové pomníky ze

Suchardovy dílny pocházející z doby kolem roku 1800. Kolem kostela se rozkládal hřbitov,

který byl na přelomu 19. a 20. století zrušen. Kostelík se ve zjednodušené podobě uchoval v

městském znaku.

čelakovského 40, Chlumec nad Cidlinou
Kategorie: Kostel

Hodnoceno 0x

Děkanský chrám sv. Voršily na Klicperově náměstí byl vystavěný nákladem obce a Janem z

Pernštejna ve dvou etapách v letech 1536-43 pernštejnskou stavební hutí zprvu pod vedením

neznámého mistra, posléze pernštejnského zednického mistra Petra.

Kostel je projevem smíšení dvou slohů - pozdní gotiky a renesance. Nad vchodem z jihu je

umístěna pernštýnská zubří hlava. Součást původní stavby, završené obloučkovým štítem,

tvořila i zbrojnice ve spodní části dnešní západní věže. Věž je doložena roku 1617, od roku

1618 nesla hodiny. Lze předpokládat, že do té doby zde existovala dřevěná zvonice, jak to

bylo obvyklé i u jiných pernštejnských kostelů.

Kostel několikrát během 17. století vyhořel a byl znovu opraven. Cínová křtitelnice pochází

ze 16. století. Na vnější straně presbytáře se uchovalo několik náhrobků ze 16. a 17. století.

Vnitřní zařízení po požáru v roce 1774 je rokokové. Poslední oltář je ve slohu empírovém.

Roku 1852 byla zbořena ohradní zeď zrušeného hřbitova.

Čelakovského, Chlumec nad Cidlinou
Kategorie: Kostel

Hodnoceno 0x

The Evangelical Church of Czech Brethren was built in 1898 in Neo-Renaissance style by the architect Josef Blecha from Prague (Karlín). Plans of construction were made by the architect Gottlob Alber from Brno.  An undated Renaissance stone plaque bearing a citation from deuterocanonical book from the Old Testament (known as Sirach or as the Book of Ecclesiasticus) is set into the wall in a entrance hall on the ground floor.  There is also a Neo-Renaissance pulpit and an organ in the choir loft. The church is located on the corner of Smetana street and Havlíček street, across from the Park of Heroes.

Bedřicha Smetany, Nymburk
Kategorie: Kostel

Hodnoceno 0x

The Czechoslovak Hussite Church in today´s Havlíček Street was built from 1935 to 1936 in the Functionalist style by the Nymburk-born architect Josef Šebek, according to the scheme by Josef Petříček, M.Eng. The only interior decorations are a sizeable painting of Last Supper from the year 1936 by the painter František Pojkar and a bust of Karel Farský, D.Th., made by Jan Znoj. The organs located in choir loft originate from the end of the 19th century and they were created by the firm E.Š. Petr from Prague-Žižkov. They were acquired for the choir in 1948 from the synagogue in Praha-Karlín. 

Havlíčkova, Nymburk
Kategorie: Kostel

Hodnoceno 0x

St.George´s Church was built in the Renaissance period in 1569 at the expense of the townspeople at St.George suburbs.  It was damaged during the Prussian invasion in 1741. Subsequently, it burned down in 1820 and it was repaired four years later. From the year 1787 to the year 1967, it served as a cemetery chapel (as can be seen on the information panel inside the church). The cemetery in today´s Tyrš Street was abolished in the sixties and some of the valuable tombstones were transferred to the courtyard of the Old Deanery on the Church square.

Tyršova, Nymburk
Kategorie: Kostel

Hodnoceno 0x

The Church of St. Giles is a rare example of gothic brick architecture. It was originally built with two towers in the years 1280-1380. The lean tower rises to the height of 66 metres and offers a beautiful view into Polabí (Polabí is a traditional name for a lowland region located in the centre of Czech Republic). Along with the medieval walls, the church creates a typical feature of the city. It was originally consecrated to St. Nicholas – patron of colonists, sailors and scholars. It was consecrated to St. Giles (patron of the poor and the crippled) during the Thirty Years' War in the seventeenth century. The oldest part of the church is a presbytery with an early Gothic southern portal, which originally served as a front entrance.  The three naves of the basilica date to fourteenth century, probably to the years 1350-1369. Concurrently with the naves was evidently built the western brick tower, sometimes called “red” or “old”. The tower was through the centuries several times hit by lightening, it subsequently burned down and the structure became quite fractured. It had to be supported by a massive pillar. An arched gateway was created inside the pillar to make it possible for people to pass through. In 1846 was part of the tower demolished to make it level with the cornice of the church, the pillar remained for the time being, but then it was removed in 1915 during another reconstruction. Today, the only preserved tower is the southern tower, also called “white”. It was built from sandstone blocks, presumably during the reign of Charles IV.

The church was in the past often destroyed by fires and even looted during the Thirty Years' War. A sad incident from these times is commemorated by a memorial plaque at the western entrance of the church. On the August 16th in 1634, the Saxons forced their way through the northern entrance after they conquered the town.  They murdered all the citizens of Nymburk who were hiding inside the church (it was about 200 people including women and children according to historical sources). The northern entrance is closed for eternity in memory of this bloody incident.

In 17th century, both towers and the interior were modified in Baroque style. The most valuable monument in the interior is a stone sculpture of the first patron of the church, St. Nicholas. It was made by Petr Parléř in 14th century. The amenities of the church are mostly in Baroque style. The main altar was made by a carver F.M. Kotterbauer in 1704. The big altarpiece from an unknown artist displays the second patron of the church – St. Giles. The sculptures are mostly work of František Adámek, who is also the author of the pulpit from 1770. Other paintings stem from the workshops of notable Baroque painters Václav Kromolín, Josef Kromolín (both were born in Nymburk), Jan Montan, J.J. Heintsch, Ignác Müller and Josef Hellich.

Originally, a graveyard surrounded the church.  The burials took place there since 1787. The graveyard was fully shut down in 1821.

Kostelní náměstí, Nymburk
Kategorie: Kostel

|

© 2012 Czechinform | Designed by LIPSUM MEDIA