databáze služeb a podniků

+ 420 326 362 122

czechinform@czechinform.cz

Česky | English

Znak města
Dubí
Telefon: 417571041
Email: info@mesto-dubi.cz
Web: http://www.mesto-dubi.cz
Popis města

Město Dubí bez území příhraniční oblasti Cínovec, se rozkládá pod patou a na úbočí Krušných hor v nadmořské výšce 450 až 250 metrů. Jeho větší část se nachází na území severočeské hnědouhelné pánve, která je postižena důsledky dnes již historické hlubinné a pozdější povrchové báňské činnosti.

Pod výraznou geomorfologickou kulisou svahu Krušných hor se rozkládají části obce Mstišov, Pozorka, Bystřice, Běhánky a Drahůnky.

Vlastní obec Dubí se pak ve směru JJV - SSZ vkliňuje hlubokým erozívním údolím potoka Bystřice do zalesněného svahu krušnohorského masívu.

Geomorfologická pozice jednotlivých částí města ovlivňuje nejen rozdílné klimatické podmínky jednotlivých oblastí, ale svou geologickou stavbou předurčuje i podmínky a problematiku jejího dalšího rozvoje.

Přes nepříznivé vlivy průmyslu a těžby uhlí na životní prostředí lze konstatovat, že lesní porosty obklopující zastavěné území jsou výrazně méně postiženy než partie o nadmořské výšce 600 a více metrů. Přesto vše patří území k typické inverzní oblasti v celém svém rozsahu.

Nejvýznamnější vodotečí katastrálního území je potok Bystřice, který stejně jako menší paralelně směřující toky (Mstišovský a Račí potok) odvádějí přebytky vod z vodárensky využívaného povodí Malše. I když vodnost jednotlivých toků není v průměru vysoká a hlavní koryto Bystřice je regulováno, jsou známy případy, kdy při staletých vodách došlo k vylití vod z koryta, k poškození regulace i staveb v jeho blízkosti. Protože hlavní vodoteč zhruba kopíruje průběh hlavní komunikační tepny ( mezinárodní silnice E 55 Teplice-Cínovec) nebo ji několikrát kříží, hrozí neustálé nebezpečí kontaminace vod ropnými produkty spláchnutými z jejího povrchu nebo uniklými při haváriích motorových vozidel.

Vlastním územím města probíhají dvě hlavní dopravní tepny a to mezinárodní silnice E 55 a státní silnice č.13 Karlovy Vary-Liberec. Tyto silnice vytvářejí základní dopravní kříž probíhající napříč masivem Krušných hor a pod jeho úpatím. Na území města jsou pak doplňovány systémem okresních silnic a místních komunikací obvykle směřujících do center jednotlivých částí města.

Přes vysoké a neustále narůstající dopravní zatížení mezinárodní silnice byla s definitivní platností zamítnuta alternativa dopravního obchvatu města po jeho západní straně. Mimo silniční sítě je třeba připomenout, že při SZ a JV okraji území probíhají dvě méně významné železniční tratě ČD (č.135 Most-Moldava a č.132 Oldřichov-Děčín). Kromě zmíněných dopravních tepen je území města protkáno hustou sítí význačných i lokálních podzemních i nadzemních inženýrských sítí - vodovodů, plynovodů, energovodů a telekomunikačních kabelů. Prakticky celé území města se pak nachází uvnitř vnějšího ochranného pásma přírodních zdrojů léčivých vod, tj. teplických terem.

Vlastní město Dubí postrádá výraznou centrální část a prakticky každá z bývalých sloučených obcí má své nezávislé separátní centrum připomínající jeho historický vývoj.

|

© 2012 Czechinform | Designed by LIPSUM MEDIA