databáze služeb a podniků

+ 420 326 362 122

czechinform@czechinform.cz

Česky | English

Znak města
Sobotka
Telefon: 493571401
Email: urad@sobotka.cz
Web: http://www.sobotka.cz
Popis města

Město je nazýváno jižní branou Českého ráje a leží 80 km severovýchodně od Prahy, mezi Mladou Boleslaví a Jičínem. Jde o město s výraznou historií a kulturní tradicí - každoročně se zde koná festival českého jazyka a literatury Šrámkova Sobotka a Sobotecký
jarmark s festivalem uměleckých řemesel. Centrum Sobotky je městskou památkovou zónou se zachovalou lidovou architekturou (dřevěné roubené domy), urbanisticky hodnotným náměstím, dominantním kostelem a dalšími stavebními památkami. Nad městem se nachází  jedinečný lovecký zámek Humprecht ze 17. století. Ze Sobotky vedou turistické trasy na hrad Kost, hrad Trosky, zámek Staré Hrady nebo do údolí Plakánek. První písemná zpráva pochází z r. 1322. Roku 1346 se objevuje Beneš z Vartemberka, řečený ze Sobotky, který se r. 1349 píše jako pán na Kosti. S tímto hradem je pak spojen osud poddanské Sobotky na několik století, stává se ekonomickým a kulturním střediskem panství.
Roku 1497 bylo panství prodáno Janu ze Šelnberka, nejvyššímu kancléři království českého, který udělil Sobotce různá privilegia a vymohl i nejdůležitější - přímluvou u krále Vladislava Jagellonského dosáhl povýšení na město. Příslušná listina byla vydána 24. srpna 1498. Rozkvět města pokračoval za Bibrštejnů a Lobkoviců. Dokladem je dominantní děkanský chrám Maří Magdaleny, stavěný nákladem Oldřicha Felixe z Lobkovic, který se snažil o nenásilnou rekatolizaci. Kostel vysvětili roku 1596.
Roku 1637 koupil Kost Heřman Černín z Chudenic. Od roku 1666 vyrůstal nad městem zámeček Humprecht. Dalšímu rozvoji uškodily především požáry, např. roku 1710, 1746, 1825. Počátky národního obrození jsou zde spojeny s děkanem F. M.Vetešníkem. Společenské změny r. 1848 se odrazily i v utvoření gardy, její prapor maloval na přání lékárníka A. Fierlingra J. Mánes. Roku 1850 se Sobotka stala okresním městem. Pracovala vyvazovací komise a vznikly státní úřady - berní a soud, pro ně postaven největší dům na náměstí. Počet domů byl asi 280. R. 1865 se město stalo sídlem samosprávného okresu. Roku 1866 se jím prohnala prusko - rakouská válka.

Příznačným rysem české emancipace byl rozvoj občanské společnosti, zakládání spolků. Roku 1883 vznikl Hospodářský spolek pro okres sobotecký, který od r. 1892 vydával Věstník, v období meziválečném především kulturně orientovaný.

Roku 1893 byla dostavěna nová školní budova, roku 1905 zavedena
železnice, ale progresivní hospodářský rozvoj se nepodařilo podnítit. Ve 20. a 30. letech 20. Století byla zbudována sídla bank, a též zavedena elektřina. Počet obyvatel maloměsta s agrárním zázemím však klesal. Největším podnikem komunistické éry bylo JZD Nástup Sobotka.

Dnes většina obyvatel dojíždí za prací do Jičína nebo Mladé Boleslavi.

Počet obyvatel města Sobotka je v současné době 2435.

|

© 2012 Czechinform | Designed by LIPSUM MEDIA